CIMAX · Dr. Carlos Rodado

Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què CIMAX MILENIUM, S.L. recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - http://www.cimaxclinic.com (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a CIMAX MILENIUM, S.L. per altres mitjans.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a CIMAX MILENIUM, S.L..

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "He llegit la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre d’altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament en qüestió.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

•Identitat: CIMAX MILENIUM, S.L. -NIF: B17768599

•Adreça postal: C/ Juli Garreta, 1, 1ª-4ª, 17001 GIRONA (GIRONA)

•Telèfon: 972203526

•Correu electrònic: cimaxclinic@cimaxclinic.com


Tractament de DADES de CLIENTS


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CIMAX MILENIUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de donar resposata a les sol·licitud d’informació, així com per a la realització de la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com, en el seu cas, enviar informació. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

• Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

• Interès legítim del Responsable: Enviar informació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CIMAX MILENIUM, S.L. procedeixen de: El propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Adreces postals i electròniques.

• Informació comercial.

- Tractament de DADES de SALUT de CLIENTS

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CIMAX MILENIUM, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li l'assistència mèdica sol·licitada, custòdia de la història clínica i poder proporcionar-li en consulta la informació que considerem pugui ser-li útil referent a nous tractaments mèdics.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys, iniciant-se el còmput del mateix des de la data de l'alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de legislacions autonòmiques).

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Prestació del servei mèdic sol·licitat: Article 9.2 h) del RGPD.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives

• Adreces postals i electròniques

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CIMAX MILENIUM, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CIMAX MILENIUM, S.L. deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4→ AEPD

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf